Rozstrzygnięte

Sprawa nr 17/2018. Dostawa sprzętu medycznego oraz sprzętu ICT w ramach projektu p.n. Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala (...)"

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 18.12.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
 8. Klucz publiczny – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.01.2019r.   Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.
 10. Sprostowanie ogłoszenia z dn. 10.01.2019r.

Sprawa nr 16/2018. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

 1. Ogłoszenie z dn. 13.12.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 19.12.2018r.
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.12.2018r.
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.12.2018r.

Sprawa nr 15/2018. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

 1. Ogłoszenie z dn. 31.10.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / lista obiektów zamawiającego – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Pełnomocnictwo – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 09.11.2018r.

Sprawa nr 14/2018. Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego

 1. Ogłoszenie z dn. 19.10.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Projekt wykonawczy oraz Przedmiar robót – załącznik nr 2 
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3 
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.10.2018r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 05.11.2018r.

Sprawa nr 13/2018. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 15.10.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / lista obiektów zamawiającego – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Pełnomocnictwo – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 29.10.2018r.

Partnerzy