Rejestracja Szpitalna

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.02.2020 r Rejestracja główna Szpitala Powiatowego im.. Jana Pawła II ww Bartoszycach będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 14.00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej - zdjęcia rentgenowskich pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach w latach 2003-2008.

Osoby zainteresowane odbiorem zdjęć rentgenowskich przeznaczonych do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń (pokój A1) ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce do dnia 15  marca 2020 roku,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, telefon: +48 89 675 23 16

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Kadr, Organizacji
i Rozliczeń oraz na stronie internetowej szpitala.  

>>>Link<<<

Po w/w terminie zdjęcia rentgenowskie zgodnie z obowiązującą procedurą zostaną przeznaczone do brakowania (zniszczenia).

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1127 z póź.zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misja naszego szpitala:

" ŻADNE PRAWDZIWE WOŁANIE O POMOC NIE POZOSTANIE BEZ ODPOWIEDZI "

W 2019 r. Szpital nasz otrzymał dotacje na :
1. „Wymiana windy w bloku C Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach”, całkowity
koszt realizacji 434 720,91zł, dofinansowanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 200 000,00zł, umowa
z dnia 26 lutego 2019 r.
2. „Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im.
Jana Pawła II w Bartoszycach” , całkowity koszt 524 505,66zł, dofinansowanie Ministra Zdrowia
400 000,00zł, umowa z dnia 19.09.2019 r.
3. „ Zakup sprzętu medycznego w 2019 roku dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach” całkowity koszt realizacji 101 055,20zł,
dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 99 000,00zł, umowa z dnia 29.10.2019
r.

====================================================================

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana zasad dotyczących wystawiania, potwierdzania
 i realizowania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Odbywać się ono będzie wyłącznie z wykorzystaniem systemu eZWM, czyli elektronicznie.

Poniżej link do systemu:

====================================================================

https://ezwm.nfz.gov.pl

====================================================================

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że materiały szkoleniowe w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Oddziału:

http://www.nfz-olsztyn.pl/swiadczeniodawca/poszczegolne-rodzaje-swiadcze...

Osoby do kontaktu w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ w sprawie  elektronicznego wystawiania, potwierdzania i realizowania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne:
Aleksandra Antczak, tel. 89 678 74 77, e-mail: Aleksandra.Antczak@nfz-olsztyn.pl
Maciej Komorowski, tel. 89 678 74 88, e-mail: Maciej.Komorowski@nfz-olsztyn.pl

Podstawy prawne wprowadzanych zmian:  przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096)
oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

**** Gratulacje dla naszego szpitala ****

Na skróty

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

film SOR

Partnerzy