Aktualności

Ochrona danych osobowych

Informacja

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach informuje, że na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w formie papierowej. Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w budynku szpitala w pokoju nr A 18, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Szpital Powiatwowy w Bartoszycach ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce.
 2. Administrator danych osobowych zbiera je i przetwarza w celu ochrony zdrowia oraz udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po; śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 3. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Pacjent ma obowiązek podania danych osobowych do dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

Partnerzy