Zespół Etyczny

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Informacje dla Pacjentów, ich Bliskich oraz Personelu Szpitala

Leczenie szpitalne staje się w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem. 
W praktyce codziennej często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, tak po stronie pacjenta, jak
i personelu, nie są pewne, jak postąpić. Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest popatrzeć na sytuację racjonalnie i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania.
Nierzadko zdarza się, że pacjenci oraz członkowie jego rodziny postrzegają sytuację w sposób całkowicie odmienny od tego, jak widzi ją personel szpitala. Co więcej, zdarza się również, że nawet w obrębie tej samej rodziny dochodzi do różnicy zdań odnośnie decyzji, jakie jej członkowie muszą podjąć wobec bliskiej im osoby, będącej pacjentem szpitala. 
W takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem Etycznym Szpitala.

Kto wchodzi w skład Zespołu Etycznego?

W skład Zespołu Etycznego wchodzą osoby zatrudnione w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach, w tym przedstawiciel środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog.

Jakie są zadania Zespołu  Etycznego?

Do podstawowych zadań Zespołu należy:
 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala Powiatowego w Bartoszycach oraz przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich bliskich w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
  • personel → pacjent bądź jego bliscy
  • przełożony → pracownik,
  • pracownik → pracownik.
 4. Do Zespołu Etycznego mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
  • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/bliskich,
  • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
  • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
  • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
  • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
  • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);
 5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu  Etycznego po zgłoszeniu wniosku?

Zespół Etyczny udzieli odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się przez:
 1. pocztę elektroniczną na adres e-mail: zespoletyczny@szpital-bartoszyce.pl
 2. pisemne przez sekretariat szpitala w zaklejonej kopercie z dopiskiem Zespoł Etyczny.
W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Przewodniczącego Zespołu  (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną).
 
Wniosek powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek;
 2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy;
 3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej);
 4. opis problemu etycznie wątpliwego.
 
Uwaga ! Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.
 

Partnerzy