Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 
 
Dokumentację medyczną udostępniana się:
 1. pacjentowi , którego dokumentacja dotyczy
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta. 
* po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 
Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. 
 
Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 
W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
 1.  Złożyć Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w sekretariacie Szpitala.
  Druk wniosku można pobrać w:
  • Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń (Administracja - I piętro pokój nr A2 Statystyka)
 2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we Wniosku udostępnienia dokumentacji medycznej  wskazać osobę uprawnioną do jej odbioru lub o przesłanie jej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:
 • do wglądu 
  * udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu świadczenia usług zdrowotnych jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji. 
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

Forma wniosku w załączniku.

 
Kontakt
Dział Kadr, Organizacji i Rozliczeń
Administracja piętro I, pokój A1 
Dział czynny:
poniedziałek – piątek w godz.7.30-15.05
tel. (89) 675 23 16
 

Partnerzy