Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 09/2018. Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia zgodnie z PFU w ramach projektu p.n.: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Pow. Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Pow. w Bartoszycach."

 1. Ogłoszenie z dn. 29.06.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz Przedmiar robót – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5

Sprawa nr 08/2018. Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku

 1. Ogłoszenie z dn. 21.06.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.06.2018r.     Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert.

Sprawa nr 07/2018. Dostawa lasera holmowego z wyposażeniem

 1. Ogłoszenie z dn. 09.05.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 15.05.2018r.

Sprawa nr 06/2018. Dostawa lasera holmowego z wyposażeniem

 1. Ogłoszenie z dn. 20.04.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.04.2018r.

Sprawa nr 05/2018. Dostawa aparatów do dializ wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 19.04.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 18.05.2018r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 29.05.2018r.
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.07.2018r.

Sprawa nr 04/2018. Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 04.04.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.04.2018r.
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.05.2018r.
 9. Zmiana treści SIWZ z dn. 07.05.2018r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 10.05.2018r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.07.2018r.

Partnerzy