Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 12/2018. Dostawa dializatorów i innych wyrobów medycznych

  1. Ogłoszenie z dn. 22.08.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.08.2018r.
  8. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 31.08.2018r.
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 20.09.2018r.

Partnerzy