Rozstrzygnięte

Sprawa nr 07/2019. Dostawa paliwa

 1. Ogłoszenie nr 575581-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540154788-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert !
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540156852-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

Sprawa nr 06/2019. Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie nr 569887-N-2019 z dnia 2019-07-05
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6.  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Przedmiar robót – załącznik nr 5
 8. Dokumentacja projektowa  – załącznik nr 6
 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – załącznik nr 7

Sprawa nr 05/2019. Transport osób dializowanych

 1. Ogłoszenie nr 568109-N-2019 z dnia 2019-07-02
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2 3. Wzór umowy – załącznik nr 3 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 5. Zakres, warunki świadczenia usługi oraz zestawienie parametrów podlegających ocenie – załącznik nr 5
 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia – załącznik nr 6

Sprawa nr 04/2019. Transport osób dializowanych

 1. Ogłoszenie nr 557787-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Zakres, warunki świadczenia usługi oraz zestawienie parametrów podlegających ocenie – załącznik nr 5

Sprawa nr 03/2019. Dostawa defibrylatorów i respiratorów transportowych na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 29.04.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.05.2019r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 10.05.2019r.

Partnerzy