Aktualności

Sprawa nr 06/2017. Sukcesywna dostawa roztworów do dializ

 1. Ogłoszenie z dn. 07.06.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy  – załącznik nr 6
 9. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ – załącznik nr 7
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.06.2017r.
 11. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 16.06.2017r.
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.06.2017r.

Partnerzy