Aktualności

Sprawa nr 04/2019. Transport osób dializowanych

 1. Ogłoszenie nr 557787-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Zakres, warunki świadczenia usługi oraz zestawienie parametrów podlegających ocenie – załącznik nr 5
 8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 7
 10. Wzór karty drogowej – załącznik nr 8
 11. Wzór zestawienia wykonanych usług transportowych – załącznik nr 9
 12. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 10
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.06.2019r. - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert
 14. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 12.06.2019r.
 15. Załącznik nr 5 - wersja uaktualniona
 16. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 17.06.2019r.
 17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 28.06.2019r.

Partnerzy