Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 06/2020. Wynajem czterech łodzi ratownictwa medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

  1. Ogłoszenie nr 537902-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Zestawienie parametrów wymaganych i punktowanych – załącznik nr 5
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 12.05.2020 r.
  9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 15.05.2020 r.

Nr sprawy: ZOFE 01/2020 Pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją zadania polegającego na wdrożeniu e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244145
Uwaga! zmiana terminu składania ofert

Partnerzy