Sprawa nr 08/2019. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku.

 1. Ogłoszenie z dn. 21.08.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.08.2019r.
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 29.08.2019r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 03.09.2019r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.09.2019r.

 

Partnerzy