Sprawa nr 08/2019. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku.

  1. Ogłoszenie z dn. 21.08.2019r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.08.2019r.
  8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert
  9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 29.08.2019r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 03.09.2019r.

 

Tok: 

Partnerzy