Aktualności

Sprawa nr 18/2017. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

 1. Ogłoszenie z dn. 29.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia - załącznik nr 7
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 08.12.2017r.
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 15.12.2017r.

Partnerzy