Aktualności

Sprawa nr 17/2017. Dostawa USG - ultrasonografu wielozadaniowego w ramach projektu p.n. "Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach"

 1. Ogłoszenie z dn. 16.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Oświadczenie w zakresie klauzuli społecznej – załącznik nr 7
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.11.2017r.
 11. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 24.11.2017r.
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.11.2017r.

Partnerzy