Aktualności

Sprawa nr 12/2019. Utrzymanie aparatury medycznej w ruchu

 1. Ogłoszenie nr 613754-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540231854-N-2019 z dnia 2019-10-29 r. 
 9. UWAGA Zmiana terminu składania ofert!
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540235734-N-2019 z dnia 04-11-2019 r.
 11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r. UWAGA Zmiana terminu składania ofert!
 12. Wzór umowy - zmodyfikowany załącznik nr 3
 13. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zmodyfikowany załącznik nr 5
 14. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 07.11.2019r.
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 09.12.2019r.

Partnerzy