Sprawa nr 06/2019. Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

  1. Ogłoszenie nr 569887-N-2019 z dnia 2019-07-05
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6.  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Przedmiar robót – załącznik nr 5
  8. Dokumentacja projektowa  – załącznik nr 6
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – załącznik nr 7
Tok: 

Partnerzy