Aktualności

Sprawa nr 15/2018. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

  1. Ogłoszenie z dn. 31.10.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / lista obiektów zamawiającego – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Pełnomocnictwo – załącznik nr 5
  8. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6
  9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 09.11.2018r.
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.11.2018r.

Partnerzy