Aktualności

Sprawa nr 11/2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych

 1. Ogłoszenie z dn. 18.07.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.07.2018r.- uwaga zmiana terminu otwarcia !
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.07.2018r.
 9. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2-uaktualniony dnia 25.07.2018r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 31.07.2018r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.08.2018r.

Partnerzy