Aktualności

Sprawa nr 10/2019. Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych

  1. Ogłoszenie nr 598053-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.09.2019r.
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 23.09.2019r.
  9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 26.09.2019r.
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.10.2019r.

Partnerzy