Aktualności

Sprawa nr 09/2017. Sukcesywna dostawa endoprotez ortopedycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 17.07.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 25.07.2017r.
 10. Wzór umowy (wersja uaktualniona z dn. 25.07.2017r.) – załącznik nr 3
 11. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia (wersja uaktualniona z dn. 25.07.2017r.) – załącznik nr 2
 12. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 28.07.2017r.
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.08.2017r.

Partnerzy