Aktualności

Sprawa nr 07/2018. Dostawa lasera holmowego z wyposażeniem

 1. Ogłoszenie z dn. 09.05.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 15.05.2018r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 18.05.2018r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 01.06.2018r.

Partnerzy