Sprawa nr 07/2018. Dostawa lasera holmowego z wyposażeniem

  1. Ogłoszenie z dn. 09.05.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
  8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
  9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 15.05.2018r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 18.05.2018r.
Tok: 

Partnerzy