Aktualności

Sprawa nr 05/2019. Transport osób dializowanych

 1. Ogłoszenie nr 568109-N-2019 z dnia 2019-07-02
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2 3. Wzór umowy – załącznik nr 3 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 5. Zakres, warunki świadczenia usługi oraz zestawienie parametrów podlegających ocenie – załącznik nr 5
 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia – załącznik nr 6
 7. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 7
 8. Wzór karty drogowej – załącznik nr 8
 9. Wzór zestawienia wykonanych usług transportowych – załącznik nr 9
 10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 10
 11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.07.2019r.
 12. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 12.07.2019r.
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.07.2019r.

Partnerzy