Aktualności

Sprawa nr 04/2017. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

Lista plików

 1. Ogłoszenie z dn. 26.05.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ – załącznik nr 7
 10. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia - załącznik nr 8
 11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 31.05.2017r.
 12. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 05.06.2017r.
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.06.2017r.

Partnerzy