Sprawa nr 02/2019. Sukcesywne dostawy wyrobów używanych w laparoskopii i endoskopii oraz innych wyrobów medycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 20.03.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 27.03.2019r.
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.03.2019r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 03.04.2019r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.05.2019r.

Partnerzy