Sprawa nr 02/2019. Sukcesywne dostawy wyrobów używanych w laparoskopii i endoskopii oraz innych wyrobów medycznych

  1. Ogłoszenie z dn. 20.03.2019r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 27.03.2019r.
  9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.03.2019r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 03.04.2019r.
Tok: 

Partnerzy