Sprawa nr 01/2020. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 509933-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540025617-N-2020 z dnia 12-02-2020 r.
  8. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
  9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.02.2020 r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 19.02.2020r.
Tok: 

Partnerzy