Aktualności

Sprawa nr 01/2019 Zakup dwóch ambulansów typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 28.02.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.03.2019r.  UWAGA Zmiana terminu składania ofert
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.03.2019r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 12.03.2019r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.03.2019r.

Partnerzy