Sprawa nr 16/2018. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

 1. Ogłoszenie z dn. 13.12.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 19.12.2018r.
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.12.2018r.
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.12.2018r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 09.01.2019r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13.02.2019r.

Partnerzy