Sprawa nr 16/2018. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

  1. Ogłoszenie z dn. 13.12.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 19.12.2018r.
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.12.2018r.
  9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.12.2018r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 09.01.2019r.
Tok: 

Partnerzy