Sprawa nr 14/2019. Dostawa dializatorów i innych wyrobów medycznych

  1. Ogłoszenie nr 632442-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.12.2019 r.
  8. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 13.12.2019r.
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.12.2019r.

Partnerzy