Sprawa nr 11/2017. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

  1. Ogłoszenie z dn. 13.09.2017r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
  8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
  9. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 19.09.2017r.
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.09.2017r.
  11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 25.09.2017r.
  12. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 28.09.2017r.
  13. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 28.09.2017r.
  14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.10.2017r.

Partnerzy