Aktualności

Sprawa nr 02/2020. Sukcesywna dostawa rękawic medycznych

  1. Ogłoszenie nr 514083-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540034834-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.  UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26-02-2020 r.
  9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 03.03.2020r.
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.03.2020r.

Partnerzy