Aktualności

Sprawa nr 02/2018. Sukcesywna dostawa rękawic medycznych

  1. Ogłoszenie z dn. 07.02.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.02.2018r.
  9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 16.02.2018r.
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 07.03.2018r.

Partnerzy