Zgłoś potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe poprzez: Formularz zgłoszeniowy lub mailowo na naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Cel główny projektu: 
„Poprawa dostępności i efektywności funkcjonowania infrastruktury SOR w powiecie bartoszyckim”

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.

„ Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”

 

Numer: POIS.09.01.00-00-0159/17.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 5 130 756,44 złotych

Koszty kwalifikowalne wynoszą: 5 097 870,44 złotych

Kwota dofinansowania 4 333 189,87 złotych

 

Powyższy projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa poziomu życia mieszkańców powiatu bartoszyckiego jak i innych regionów, poprzez stworzenie warunków dających możliwość podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, co w konsekwencji doprowadzi również do obniżenia poziomu śmiertelności i skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, a tym samym przyczyni się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności jak i mieszkańców regionu, co w efekcie przyczyni się do utrzymania a nawet zwiększenia liczby osób aktywnych zawodowo.

Beneficjent: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 

 

Partnerzy