Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
Dokumentację medyczną udostępniana się:

 1. pacjentowi , którego dokumentacja dotyczy
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta.

* Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy

 1. Złożyć Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w sekretariacie Szpitala.
  • Druk wniosku można pobrać w:
  • Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń (Administracja -Ip.)
  • na stronie internetowej Szpitala (zal. nr 1 do pobrania poniżej)

  Termin realizacji wniosku – 14 dni od daty złożenia wniosku

 2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we Wniosku udostępnienia dokumentacji medycznej wskazać osobę uprawnioną do jej odbioru lub o przesłanie jej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:

 1. do wglądu na miejscu
  Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji.
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z cennikiem opłat Szpitala Powiatowego w Bartoszycach (załącznik nr 2a do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach).
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159.)

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 1. 0, 74 zł za 1 stronę kopii,
 2. 7,30 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu,
 3. 7,30 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.
 4. 5,66 zł - koszt wysyłki dokumentacji medycznej

Opłatę wnosi się w:

 1. Kasie szpitala (Administracja I p. pok. nr A 20,) w godz. 8ºº -13ºº lub
 2. przelewem na konto, na podstawie otrzymanej faktury (przedpłata)

Kontakt:

Dział Kadr, Organizacji i Rozliczeń
Administracja- piętro I, pokój A 1
Dział czynny:
poniedziałek – piątek w godz.7.30-15.05
tel. (89) 764 94 96