Pobyt w Szpitalu

Zalecenia ogólnoporządkowe

W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu pacjent ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez szpital;
 • współdziałać z personelem medycznym w zakresie realizacji procesu leczenia oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich;
 • dostosować się do rozkładu pracy oddziału, przebywać w wyznaczonej sali w porze obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i w czasie posiłków;
 • nie przyjmować leków i suplementów diety bez zgody i wiedzy lekarza;
 •  
 • zachowywać się kulturalnie i życzliwie w stosunku do innych pacjentów i personelu;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej oraz higieny i porządku w najbliższym otoczeniu;
 • respektować prawa innych pacjentów do wypoczynku i intymności osobistej – należy używać odbiorniki radiowo-telewizyjne za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony;
 • przechowywać produkty łatwo psujące się w lodówce dla pacjentów (prosimy o podpisanie swoich produktów imieniem i nazwiskiem oraz datą ich umieszczenia w lodówce);
 • na terenie szpitala przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek; każdorazowego zgłaszania pielęgniarce/położnej zamiar wyjścia z oddziału szpitalnego;
 • przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22ºº– 6ºº;
 • szanować mienie szpitalne – za powstałe szkody pacjent ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych mogą skorzystać z:

 • za opłatą z odbiornika telewizyjnego w salach chorych;
 • z lodówki dla pacjentów (znajduje się na każdym oddziale szpitalnym);
 • własnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, bezpłatnie (np. suszarki do włosów, ładowarki, notebooka, smartfona, itp. pod warunkiem korzystania z urządzeń w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów i personelu ;
 • porady psychologa - jeśli na jakimkolwiek etapie leczenia i pobytu w szpitalu będą potrzebowali Państwo porady psychologa, prosimy o zgłoszenie tego faktu personelowi medycznemu oddziału;
 • bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną - szczegółowych informacji dotyczących usług duszpasterskich udziela personel medyczny danego oddziału;
 • obrzędów religijnych odbywających się w Kaplicy szpitala według ustalonych godzin;
 • skrzynki pocztowej znajdującej się w holu przy wejściu głównym do szpitala;
 • Filii Poczty Polskiej, znajdującej się na parterze, przy wejściu głównym do szpitala;
 • sklepu z zaopatrzeniem medycznym znajdującym się na I piętrze (blok B);
 • automatów z gorącymi napojami i słodyczami (główny holl na parterze obok Recepcji,I piętro- Administracja; przy głównym wejściu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego);
 • bezpłatnego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala.

Oddziały Szpitalne mają do dyspozycji aparat telefoniczny z przenośną słuchawką, który jest udostępniony pacjentowi w przypadku braku posiadania przez niego telefonu komórkowego.

W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin/bliscy mogą uczestniczyć w programach edukacji zdrowia prowadzonych przez szpital.

Ramowy rozkład dnia:

Godziny Czynności wykonywane na oddziale szpitalnym
6.00 – 8.00 Pomiar ciepłoty ciała, tętna, oddechów i innych parametrów.
Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych.
Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych.
Toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej.
Sprzątanie.
8.00 - 9.00 Śniadanie – pacjenci przebywają w swoich salach.
8.00 – 10.00 Obchody lekarskie- pozostanie pacjentów w łóżkach.
10.00-13.00 Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych. Konsultacje lekarskie.
Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału
12.30-13.00 Obiad - pacjenci przebywają w swoich salach.
13.00 – 16.00 Wypoczynek pacjentów.
16.00 – 19.00 Mierzenie ciepłoty, tętna i innych parametrów.
Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych.
Konsultacje lekarskie.
Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału.
Obchody wieczorne lekarzy dyżurnych.
17.30 – 18.00 Kolacja
18.00 – 22.00 Czas do dyspozycji pacjentów.
Wykonywanie zleceń lekarskich.
Toalety wieczorne pacjentów.
Porządkowanie pomieszczeń.
22.00 – 6.00 Cisza nocna.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Wypis ze szpitala:

 1. Pacjent decyduje komu i w jakim zakresie możemy udzielać informacji o jego stanie zdrowia. Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia przeprowadzane jest przez pracownika Izby Przyjęć lub SOR w momencie przyjęcia do szpitala. Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta, dokonuje pracownik SOR lub Izby Przyjęć.
  Pacjent składa oświadczenia:
  • o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, lub
  • o braku upoważnienia do uzyskiwania informacji.
 2. W przypadku nagłego przyjęcia pacjenta do szpitala personel medyczny może udzielić informacji o samym fakcie jego hospitalizacji i dostępnych możliwościach kontaktu. Informacje na temat pacjenta udzielane są osobom uprawnionym jedynie drogą kontaktu bezpośredniego, po potwierdzeniu tożsamości osoby, której informacja jest udzielana.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie koordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze zabezpieczający pracę w godzinach ustalonych przez koordynatorów i podanych do ogólnej wiadomości.
 4. W przypadku pacjenta który nie ukończył 16 lat, jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, informacja o stanie zdrowia udzielona jest jedynie przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, a w razie jego braku, lub gdy porozumienie z nim jest niemożliwe, opiekunowi faktycznemu pacjenta.
 5. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 6. Informacji o stanie zdrowia nie udziela się przez telefon.
 7. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.
 8. Wypis ze szpitala następuje:

  Przy wypisie pacjent otrzymuje Kartę informacyjną od lekarza prowadzącego zawierającą rozpoznanie, wyniki badań, zastosowane leczenie (w tym stosowanych lekach i wykonywanych zabiegach), skutki leczenia, zalecenia co do dalszego postępowania. Dokumentacja wypisowa wydawana jest wg ustaleń na poszczególnych oddziałach.

  • w przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu;
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza regulamin porządkowy a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń medycznych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.