Strona w trakcie przebudowy

Prawa pacjenta

Przepisy prawa dotyczące Pacjentów

Pobierz Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pobierz Ustawa z dnia 19.08 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Pacjent ma prawo do

Pobierz Karta praw pacjenta

Pobierz Karta praw dziecka pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta w Szpitalu w Bartoszycach

Pobierz Karta praw i obowiązków pacjenta

Ogłoszenia

Konkurs ofert dla ratowników

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na :
Świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu przez ratowników medycznych oraz ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w n/w zakresach:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy- Triage
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Wyjazdowa Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 • Transport sanitarny
 • Zespół Wyjazdowy Podstawowy Bartoszyce
 • Zespół Wyjazdowy Podstawowy Górowo Iławeckie
 • Zespół Wyjazdowy Podstawowy Bisztynek
 • Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny Bartoszyce

Na w/w świadczenia zdrowotne szpital planuje zatrudnić taką ilość ratowników aby zapewnić przez nich ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w w/w zakresach.

Umowy zostaną zawarte na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „ Konkurs Ofert- - ratownik medyczny lub ratownik medyczny z uprawnieniami do kierowania pojazdów uprzywilejowanych” należy składać w sekretariacie Szpitala do 13.02.2017 r. do godz. 09:00, na udostępnionym w siedzibie szpitala formularzu.

Otwarcie ofert odbędzie się 13.02.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.02.2017 r. Wynik konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie

Udzielający zamówienie nie dopuszcza składania „ częściowych ofert”- tj na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach części zakresów.

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, przedstawia projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego oraz ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdów uprzywilejowanych.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.<

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr, Organizacji i Rozliczeń Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, tel. 89 764 94 97.

Załączniki:

 1. Ankieta
 2. Formularz ofertowy
 3. Ogłoszenie
 4. Oświadczenie
 5. Regulamin
 6. Warunki
 7. wzór umowy rat z upr
 8. wzór umowy rat

 9. Rozstrzygnięcie konkursu

Pielęgniarka/Położna

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach poszukuje położnych i pielęgniarek do pracy w oddziałach szpitalnych. Osoby zainteresowne proszone są o składanie CV w sekretariacie szpitala.

Terapeuta zajęciowy

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zatrudni osobę, posiadajacą dyplom terapeuty zajęciowego ( szkoła policealna lub studia wyższe) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoby zainteresowne proszone są o składnie CV do Działu Kadr, Organizacji i Rozliczeń pok. A.13 lub kontakt telefoniczny 89 764 94 97.

Fizjoterapeuta

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zatrudni fizjoterapeutę posiadającego wyższe wykształcenie ( magister lub licencjat fizjoterapii) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Szczegółowe informacje: Dział Kadr, Organizacji i Rozliczeń, tel. 89 764 94 97

Kontakt

Dyrektor:

lek.med. Sławomir Wójcik
Sekretariat Dyrektora: (89) 764 30 17 fax: (89) 764 29 58

Z ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek.med. Krzysztof Plaziński
Sekretariat Dyrektora: (89) 764 30 17 fax: (89) 764 29 58

Z ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr Jarosław Kuper
(89) 764 30 17

Z ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Jolanta Bejnar
(89) 764 94 79

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych-Główny Księgowy

Jadwiga Grażyna Tarasewicz
tel. (89) 764 94 90

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

mgr Małgorzata Jadczak
tel. (89) 764 94 95


Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Danuta Kowalska
tel. (89) 764 94 81

Pełnomocnik ds. Koordynacji Procesu Akredytacji

mgr Stanisława Dunajewska
tel. (89) 764 94 81


Dział Finansowy

Obsługa kontrahentów-dostawców: tel. (89) 764 94 94 oraz (89) 764 94 90
Obsługa kontrahentów-odbiorców usług: tel. (89) 764 94 95
Główny Księgowy: (89) 764 94 53,
Płace, podatki: (89) 764 94 92
Kasa: (89) 764 94 91

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Przetargi

Kierownik: mgr Mirosław Czarnecki
Starszy inspektor: mgr Alicja Mikulewicz-Mizio
tel: (89) 764 94 84
fax: (89) 764 26 25

Zaopatrzenie

Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia: Ewa Cicińska
Specjalista: Grzegorz Malinowski
tel: (89) 764 94 82

Dział Kadr, Organizacji i Rozliczeń

tel. (89) 764 94 85; (89) 764 94 86

Kierownik: 764 94 85

Dział Socjalny

tel. (89) 764 94 97

Izba Przyjęć

Gabinet Lekarski: (89) 764 94 50
Oddziałowa: (89) 764 94 51
Zgłoszenia Pacjentów. Pokój Przyjęć: (89) 764 94 48
Gabinet Zabiegowy: (89) 764 94 47

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

tel. (89) 764 94 70

Szpitalny Oddział Ratunkowy

(89) 764 95 35

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki

Koordynator: (89) 764 94 25
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 94 27

Oddział Dializ

Dyżurka Pielęgniarek: (89) 764 95 30
Dializy II: (89) 764 95 28
Gabinet Lekarski: (89) 764 95 24
Koordynator: (89) 764 95 28
Oddziałowa: (89) 764 95 22
Pokój Socjalny: (89) 764 95 15

Oddział Ortopedyczno - Urazowy

Koordynator: (89) 764 94 41
Gabinet Lekarski: (89) 764 94 44
Oddziałowa: (89) 764 94 42
Pielęgniarki: (89) 764 94 43

Oddział Ginekologiczny

Koordynator: (89) 764 94 10
Oddziałowa: (89) 764 94 11
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 94 12; (89) 764 94 14
Gabinet Lekarski: (89) 764 94 13
Korytarz: (89) 764 99 44
Sala Porodowa ,Dyżurna Położna (89) 764 94 18

Oddział Noworodkowy

Koordynator: (89) 764 94 15
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 94 17

Oddział Chirurgiczny

Koordynator: (89) 764 94 35
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 94 37

Oddział Dziecięcy

Koordynator: (89) 764 94 20
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 94 99
Pokój Matki: (89) 764 95 92

Blok Operacyjny

Kierownik (89) 764 95 80
Anestezjologia. Koordynator (89) 764 95 89
Lekarze Anestezjolodzy (89) 764 95 88
Pielęgniarki (89) 764 95 87 ,
Pielęgniarki Instrumentariuszki: (89) 764 95 84

Oddział Płucny

Gabinet Lekarski: (89) 764 94 33
Pielęgniarki: (89) 764 94 32

Oddział Wewnętrzny

Koordynator: (89) 764 94 30
Gabinet EKG: (89) 764 95 03
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 95 00

Oddział Intensywnej Terapii

tel. (89) 764 95 86

Dział Fizjoterapii

Dział Fizjoterapi (89) 764 95 10
Logopeda (89) 764 94 62
Masaż Wirowy (89) 764 94 63
Okłady Parafinowe (89) 764 95 13
Sala Fizykoterapii (89) 764 95 12
Pokój Personelu (89) 764 95 11
Sala Ćwiczeń (89) 764 95 09

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Rehabilitacja Neurologiczna: (89) 764 94 19
Koodynator: (89) 764 95 95

Pielęgniarki epidemiologiczne

tel. (89) 764 95 32

Laboratorium Bakteriologiczne

Kierownik: (89) 764 94 57
Pokój Personelu: (89) 764 94 60

Laboratorium Analityczne

Punkt Pobrań (89) 764 94 06
Kierownik (89) 764 94 56
Biochemia (89) 764 94 58

Laboratorium Histopatologiczne

Kierownik (89) 764 95 49

Laboratorium Hematologiczne

(89) 764 94 59

Gabinet Histopatologiczny

tel. (89) 764 95 51

Gabinet Gastroskopii

tel. (89) 764 94 67

Gabinet Cytologii

tel. (89) 764 95 95

Gabinet USG

tel. (89) 764 95 81

Centrum Krwi

tel. (89) 764 95 58

Echo Serca

tel. (89) 764 95 23

RTG

RTG (89) 764 95 81
Kierownik (89) 764 95 85
Gabinet Lekarski (89) 764 95 82
Małoobrazkowe (89) 764 95 50
Pokój Personelu (89) 764 95 83
Serwis Agfy (89) 764 94 45

Apteka

Kierownik: (89) 764 94 61
Ekspedycja: (89) 764 94 78
Magazyn: (89) 764 96 01
Pokój Personelu: (89) 764 94 76 / 764 95 07

Sterylizacja

Kierownik: (89) 764 96 02,
Dezynfektor: (89) 764 95 91
Pokój Personelu: (89) 764 95 90
Wydawanie: (89) 764 95 99

Dział Transportu i Ochrony Środowiska

tel. (89) 764 95 06

Dział Ciepłowniczo-Techniczny

tel. (89) 764 95 06

Sekcja Energetyczno Medyczna

Kierownik: (89) 764 94 77

Inspektor BHP

tel. (89) 764 94 82
Magazyn Medyczny: (89) 764 95 66
Magazyn Gospodarczy: (89) 764 95 65
Obrona Cywilna: (89) 762 62 44

Hydraulicy: tel.(89) 764 95 57
Technicy: tel. (89) 764 95 26
Spalarnia: tel. (89) 764 95 06
Portiernia: tel. (89) 764 94 00